۱- چرا جغرافیدانان استان اصفهان را ایران کوچک می نامند ؟۱نمره

 ۲- چه عاملی سبب تشکیل کوه های مرکزی ایران واستان اصفهان شده است ؟ ۱

۳- ناحیه ی کوهستانی وپایکوهی استان اصفهان به چند ناحیه تقسیم می شود نام ببرید.۵/

۴-دربین عوامل موثر در تنوع آب وهوای استان اصفهان کدام عوامل بیشترین تاثیر را دارند؟۵/

۵- بیش ترین بارش مربوط به چه قسمت هایی از استان اصفهان می باشد وچرا؟۱

۶-بهترین مراتع استان اصفهان در چه نواحی قرار دارد ؟۵/

۷-جنگل های طبیعی استان اصفهان در چه قسمت هایی دیده می شود ؟۱

۸- پارک ملی وحیات وحش کلاه قاضی در چه قسمتی از استان اصفهان قرار دارد ؟۵/

۹- بیش تر رودهای رودهای استان اصفهان از چه نوعی هستند وچرا؟۱

۱۰- مهم ترین شریان آبی ایران مرکزی کدام است ؟۵/

۱۱- نمونه چاه های آرتزین دراستان اصفهان را نام ببرید.۵/

۱۲- زاینده رود از کجا سرچشمه (سرچشمه اصلی)میگیرد؟۵/

۱۳-از شاهکارهای سازه های آبی زیر زمینی جهان در استان اصفهان را نام ببرید.۵/

۱۴-برای مدیریت شرایط بحرانی منابع آب استان اصفهان در بخش تولید چه اقداماتی باید صورت گیرد ؟**ذکر ۲مورد**

۱۵- بیش تر مساحت استان اصفهان از چه نوع خاک هایی می باشد؟۲۵/

۱۶-بیش ترین وکم ترین مساحت بیابانی استان اصفهان مربوط به کدام قسمت است ؟۵/

۱۷- علت وقوع زمین لرزه در استان اصفهان چیست؟۵/

۱۸-برای مقابله با خشک سالی در سطح استان اصفهان چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ ذکر۲مورد۵/

۱۹- منابع آلوده کننده هوا در استان اصفهان به چند دسته تقسیم می شود نام ببرید.۵/

۲۰- بزرگ ترین وکوچک ترین شهرستان های استان اصفهان از نظر و.سعت کدامند ؟۵/

۲۱- ویژگی شهرهای کوهپایه ای استان اصفهان چیست ؟۵/

۲۲- ویژگی ساختمان سنی جمعیت استان اصفهان چیست ؟۵/

۲۳- بیش ترین مهاجرپذیری در فاصله سالهای ۸۵-۷۵ دراستان اصفهان مربوط به چه شهرستانی  می باشد؟۵/

سئوالات فوق تا فصل سوم :(ویژگی های فرهنگی ) می باشد.

ادامه سوالات فصول بعد را در ادامه مطلب ببینبد

منبع : گروه جغرافیای مهردشتسوالات مهم جغرافیای استان اصفهان
برچسب ها : اصفهان ,استان ,ببرید ,ویژگی ,هایی ,کدام ,استان اصفهان ,اصفهان مربوط ,اصفهان چیست ,باید صورت ,دراستان اصفهان